De facturen van SWDE: duidelijk, verstaanbaar en volledig

Chapô

Wij zorgen ervoor dat elke factuur zo duidelijk mogelijk is.

banniere_prix_eau_belgique
Afrekeninksfactuur blad 1

1. Contacteer ons

De verschillende manieren waarop u met ons contact kan opnemen.

2. Identificatie van de factuur

Deze 4 vakken bevatten belangrijke gegevens:

 • uw klantnummer, dat bij elk contact moet worden vermeld, zorgt ervoor dat onze klantendienst u kan identificeren;
 • het contractnummer waarop deze factuur betrekking heeft. Dit is nuttig indien u eigenaar bent van meerdere gebouwen;
 • de factuurdatum;
 • de datum waarop uw factuur betaald moet zijn.

3. Factuurbedrag

Totaal verschuldigd bedrag voor de verbruiksplaats en -periode waarop de factuur betrekking heeft.

4. Mededelingenveld

Een vrije ruimte die ons de mogelijkheid biedt om belangrijke informatie en berichten mee te delen.

5. Overschrijvingsformulier

Dit is vooraf ingevuld met het te betalen bedrag.

Afrekeninksfactuur blad 2

6. Toelichting bij de tariefstructuur

Op deze pagina worden de op pagina 3 berekende tariefelementen toegelicht.

7. De 4 elementen van de waterprijs

Tariefstructuur opgelegd door het Waalse Waterwetboek. De Waalse distributeurs zijn verplicht deze toe te passen en te respecteren. De structuur bestaat uit 4 elementen:

 • distributie;
 • sanering;
 • Sociaal Waterfonds;
 • btw.

8. Verdeling van de elementen van de waterprijs

Grafiek die de verhouding weergeeft tussen de verschillende elementen op uw factuur.

9. Detail van de elementen van de waterprijs

Gedetailleerde toelichting bij de prijsberekening en het geldende tarief.

10. Historiek van uw verbruik

Een overzicht van uw verbruik tijdens de laatste vijf gefactureerde periodes. Zo kunt u in één oogopslag de evolutie van uw verbruik volgen.

NEW visuel3 NL

11. Dit vak geeft een overzicht van de elementen met betrekking tot uw factuur:

 • plaats waar het water wordt verbruikt en nummer ervan in onze databank;
 • meternummer;
 • vorige stand en huidige stand, het verschil tussen beide laat ons toe uw verbruik te berekenen;
 • het verbruikte volume over de periode;
 • de manier waarop de meterstand aan ons werd doorgegeven.

12. Detail van de elementen van de tariefstructuur voor water in Wallonië:

De vergoeding is verschuldigd als tegenprestatie voor de terbeschikkingstelling van water en is dus verschuldigd ongeacht of er verbruik plaatsvindt of niet.

Ze bestaat uit 2 onderdelen:

 • 20 RKD voor de distributie, bedoeld als vergoeding voor het voordeel van de terbeschikkingstelling van de meter, de toegang tot de wachtdienst.
 • 30 RKS voor de sanering, bedoeld om ervoor te zorgen dat alle gebruikers, ook diegenen met toegang tot alternatieve waterbronnen (putten, waterreservoirs enz.), bijdragen in de kosten voor de sanering en de zuivering van het water. Via de vergoeding wordt 30 RKS geïnd, daarom zijn de eerste 30 m³ verbruik vrijgesteld van sanering.

NB: In het geval van een leegstaand gebouw blijft de vergoeding verschuldigd en moet deze door de eigenaar worden betaald.

De tariefstructuur bestaat uit 4 verbruiksschijven:

 • Van 0 tot 30 m³: 0,5 x RKD +  /
 • Van 30 tot 5 000 m³:  1 x RKD + 1 x RKS
 • Van 5 000 tot 25 000 m³: 0,9 x RKD + 1 x RKS
 • Boven 25 000 m³: 0,7 x RKD + 1 x RKS

De berekening gebeurt op een pro rata basis van de verschillende tarieven die van toepassing zijn tijdens de verbruikscyclus van de klant.

13. Berekening van uw factuur

Ons systeem voor de berekening van uw factuur werkt als volgt.

 1. Berekening van uw totale verbruik, exclusief btw, voor de volledige verbruikscyclus van uw factuur
 2. Aftrek van de voorschotten, exclusief btw, die tijdens dezelfde verbruikscyclus zijn gefactureerd
 3. Totaal te betalen exclusief btw (= bedrag van punt 1 - bedrag van punt 2)
 4. Toevoeging van onbetaalde bedragen. Indien van toepassing, de voorschotten van de verbruikscyclus, maar ook andere eerdere onbetaalde facturen of kosten. (Dit element is niet opgenomen in dit voorbeeld.)
 5. Toevoeging van de btw
 6. Totaal inclusief btw. Dit bedrag komt overeen met het bedrag op het overschrijvingsformulier op de eerste pagina van uw factuur

14. Tussentijdse voorschotten (bedrag en datum)

Na betaling worden zij in mindering gebracht op uw volgende jaarlijkse slotfactuur.

Afrekeninksfactuur blad 4

15. Waterkwaliteit

Deze pagina is volledig gewijd aan de kwaliteit van het aan u geleverde water. U kan hier de volgende details terugvinden:

 • de oorsprong van uw water;
 • de frequentie van de uitgevoerde controles en het aantal stalen dat door onze laboratoriumteams is geanalyseerd;
 • nuttige informatie voor het afstellen of onderhouden van uw huishoudelijke apparaten (bv. hardheid);
 • de pH-waarde, waarmee u kunt nagaan of uw water eerder zuur, basisch of neutraal is;
 • de chemische samenstelling van uw water (zoals op waterflessen);
 • het gehalte nitraten en pesticiden in uw water, en de maximaal toegestane concentratie.