Beleid inzake Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

 

Inleiding

De Société Wallonne des Eaux (SWDE), (hierna “Wij/We” en “Ons/Onze”) eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. Ze richt zich naar de Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of “AVG”) en naar de nationale wetgeving (de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens).

Met dit Beleid inzake Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer willen we u informeren over de persoonsgegevens die de Société Wallonne des Eaux, via de Website of via andere kanalen (bijvoorbeeld via schriftelijke of telefonische reacties van de betreffende personen) verzamelt van haar gebruikers.

Onderhavig Beleid inzake Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer verduidelijkt welke persoonsgegevens Wij verwerken, hoe, op welke basis en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens over u verzamelen, verwerken, beschermen en delen, de duur van de verwerking en in welke mate u die gegevens kunt controleren.

We vragen u om onderhavig Beleid inzake Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer aandachtig door te nemen en kennis te nemen van de inhoud ervan. Het is niet uitgesloten dat onderhavig Beleid inzake Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in de toekomst nog verder wordt aangepast. Om van die aanpassingen op de hoogte te blijven verzoeken we u om het Beleid inzake Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer nu en dan opnieuw te lezen.

Het Beleid inzake Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer is van toepassing op iedere abonnee, op iedere gebruiker-natuurlijke persoon en op de klanten voor zover zij natuurlijke personen zijn, en algemeen op iedereen die met de SWDE in contact treedt (hierna “u” en “uw”). Anderzijds is het ook van toepassing bij bezoek aan onze kantoren, bij huisbezoeken door onze personeelsleden, en op bezoeken van onze websites.

 

Definities

Voor de toepassing van onderhavig Beleid inzake Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer krijgen volgende begrippen de betekenis zoals bepaald door de tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

“Persoonsgegevens”, iedere informatie betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (hierna “betreffend persoon” genoemd”); wordt geacht een “identificeerbaar natuurlijk persoon” te zijn ieder natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, voornamelijk door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon;

Verwerking”, iedere bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

“Verwerkingsverantwoordelijke”, de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of in het recht van een Lidstaat worden vastgesteld, kunnen het Unierecht of het recht van een Lidstaat bepalen wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke specifieke criteria die wordt aangewezen;

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is de Société Wallonne des Eaux (SWDE), burgerlijke vennootschap van publiek recht onder vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met vennootschapszetel gevestigd te 4800 VERVIERS (België), rue de la Concorde 41, en ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer 0230.132.005.

 

Wettelijke basis

Het gebruik van persoonsgegevens is gebaseerd op het Waterwetboek.

We kunnen de persoonsgegevens ook gebruiken als u ons daar bij het vrijwillig verstrekken van informatie toestemming voor gaf. 

 

Categorieën verzamelde en verwerkte persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonlijke inlichtingen (hierna “Persoonsgegevens” genoemd) van onze gebruikers als volgt:

 • Wanneer u zich registreert en er op bepaalde pagina’s van de website voor kiest ons inlichtingen te verstrekken. Gegevens voorzien van een asterisk (“*”) moeten verplicht worden verstrekt zodat wij ze voor de hogerop beschreven doelstellingen kunnen verwerken. De persoonsgegevens die we rechtstreeks bij u verzamelen, betreffen onder meer uw naam en voornaam, geboortedatum, postadres, e-mailadres, gsm-nummer of ander telefoonnummer, eventueel btw-nummer, bankrekeningnummer of andere gegevens of contactgegevens die u Ons bezorgt. Ook kunnen we u vragen om commentaar, suggesties of andere informatie met betrekking tot de Website, Onze producten of diensten of Onze onderneming;
 • Dankzij het CertiBEAU-certificaat, dat vanaf 1 juni 2021 verplicht is voor alle nieuwe gebouwen, dat wordt afgeleverd door een erkende certificeerder en dat u aan ons moet voorleggen voordat uw nieuwe gebouw in gebruik wordt genomen;
 • Via de door u ingevulde formulieren;
 • Via door u telefonisch verstrekte informatie.

 

Gebruik van de persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens enkel als ze voor bepaalde doeleinden noodzakelijk zijn.

Zo gebruiken we uw persoonsgegevens:

 • Om te voldoen aan de wettelijke bepalingen (in ruime betekenis) waaraan we onderworpen zijn;
 • Om onze onderlinge betrekkingen te beheren;
 • Om te antwoorden op de vragen die u Ons rechtstreeks overmaakt;
 • Om uw gebruik van de Website te beheren;
 • Om u kosteloze, aanvullende diensten aan te bieden (zoals domiciliëring, dematerialisering);
 • Voor het beheer van uw facturen;
 • Om de tussenkomsten van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn te beheren;
 • Voor schuldinvordering. In het geval van invorderingsdossiers betreft het de gegevens die nodig zijn om de schulden, eventueel via een insolvabiliteits- of gerechtelijke procedure terug te vorderen. In overeenstemming met artikel D.232. (Milieuwetboek Boek 2. — Waterwetboek ), “In geval van niet-nakoming van de verplichtingen, meer bepaald in geval van niet-tijdige betaling van de bedragen die de distributeur krachtens de door artikel 230 voorziene voorschotten en facturen verschuldigd zijn, mag deze laatste via alle rechtsmiddelen overgaan tot invordering van de schulden ten laste van de gebruikers en, in voorkomend geval, van de abonnee, zoals bedoeld in artikel 233”.
 • Het is verboden om bepaalde gevoelige gegevens, zoals over de gezondheidstoestand van de betreffende persoon, te verwerken. Niettemin is het toegestaan om in de database aan te geven dat een persoon thuis gedialyseerd wordt en in geval van onderbreking van de watertoevoer bijgevolg prioritair moet worden geïnformeerd. Dit gaat er immers om de vitale belangen van de persoon die thuis wordt gedialyseerd te vrijwaren.

Wij kunnen de persoonsgegevens die u ons bezorgt combineren met andere gegevens over uw persoon die we voor dezelfde doeleinden via andere bronnen verkregen, met inbegrip van informatie die u Ons op andere plaatsen of via een ander middel, zoals via andere websites, verstrekte. Daarbij kan het gaan om de volgende bronnen:

 • De ziekenhuizen voor personen die thuis worden gedialyseerd;
 • De s.c.r.l. ORES via het platform “Connect My Home”. Op vraag van de klanten en door de krachten met andere operators te bundelen synchroniseert ORES alle fluïdum- (elektriciteit, gas, water), kabel- en telecomaansluitingen voor nieuwbouw en brengt die op één enkele dag tot stand;

We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor nieuwe doeleinden die vandaag nog niet in onderhavig Beleid inzake Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer zijn opgenomen tenzij een toepasselijke wettelijke vergunning ons dat toelaat of u hiervoor uw toestemming gaf. Voordat we uw persoonsgegevens voor andere doeleinden aanwenden brengen we u in ieder geval op de hoogte van wijzigingen van onderhavig Beleid inzake Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Voor activiteiten die uw toestemming vergen verwerken we uw persoonsgegevens niet voor nieuwe doeleinden zonder dat u daarmee vooraf uitdrukkelijk instemde.

 

Gevoelige persoonsgegevens 

Wij verzamelen en verwerken geen specifieke categorie persoonsgegevens die u aanbelangen, tenzij u Ons die gegevens expliciet meedeelde. De specifieke categorieën persoonsgegevens worden omschreven als “gevoelige” persoonsgegevens en betreffen gegevens over ras of etnische herkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van vakverenigingen, genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon op unieke wijze te identificeren, gegevens betreffende gezondheid, seksueel leven of seksuele geaardheid, verdenking, het begaan of het vermoedelijk begaan van een strafbaar feit, vervolgingen of strafrechtelijke en administratieve veroordelingen.

Ziekenhuizen bezorgen ons in ieder geval de identiteit van personen die thuis dialyse krijgen zodat wij hen bij onderbreking van de watertoevoer prioritair kunnen verwittigen.

 

Verwerking van de persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden

Zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke instemming verwerken wij uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Tenzij de geldende wetgeving dit toestaat maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, noch van profilering. In voorkomend geval stellen wij u in kennis van de logica die aan de beslissing ten grondslag ligt en van het belang en de gevolgen van die verwerking voor u.

 

Overdracht van persoonsgegevens aan derden

Wij stellen uw persoonsgegevens niet ter beschikking van derden en maken uw persoonsgegevens evenmin openbaar tenzij die overdracht berust op (i) uw uitdrukkelijke toestemming (ii) noodzakelijk is om een tussen u en Ons gesloten overeenkomst uit te voeren of (iii) de wet of een bevel van een openbaar bestuur of een gerechtelijke overheid die overdracht toelaat of verplicht.

Wij maken uw persoonsgegevens over aan de volgende ontvangers:

- Het incassobureau;

- De onderneming die de postzendingen beheert;

- Het callcenter;

- De drukkerij;

- Met de uitvoering van tevredenheidsenquêtes belast bedrijf;

- De openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Consumenten die in aanmerking komen voor sociale steun kunnen voor de betaling van hun waterfacturen ook een financiële tegemoetkoming krijgen. Die tussenkomst berust op een financieel mechanisme, ook “Sociaal Waterfonds” genoemd. Dit mechanisme is voorzien door de artikelen 234 tot 251 Milieuwetboek Boek 2. — Waterwetboek);

- Société publique de gestion de l'eau (S.P.G.E) met name in het kader van het openbaar beheer van de autonome sanering, overeenkomstig het op 12 mei 2021 tussen SPGE en SWDE gesloten kaderprotocol voor de verwerking van gegevens;

- Overheidsinstellingen/overheden.

 

Merk op dat wanneer de overdracht van gegevens impliceert dat uw persoonsgegevens worden overgemaakt aan landen buiten de Europese Economische Ruimte van wie de Europese Commissie meent dat ze persoonsgegevens niet op gepaste wijze beschermen, Wij erop toezien dat er in overeenstemming met de toepasselijke nationale en Europese wetgeving gepaste maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens worden getroffen.

 

Delen op sociale netwerken

We gebruiken een social plug-in zodat u de informatie van de website met de knoppen “Delen” kunt delen op Twitter en Youtube.

Omwille van de vertrouwelijkheid van de gegevens weigeren we op onze website bewust rechtstreekse plug-ins van sociale netwerken. In de plaats daarvan gebruiken we een alternatieve technische oplossing die u toelaat te beslissen of en wanneer u gegevens aan operators van sociale netwerken wenst over te maken. Dat betekent dat er bij uw bezoek aan de website nooit automatisch gegevens naar een sociaal netwerk worden overgedragen. Pas wanneer u zelf de betreffende knop indrukt, zal uw browser verbinding maken met de servers van het sociaal netwerk, m.a.w. door de elementen aan te klikken en vervolgens op het icoon van het sociaal netwerk te drukken geeft u uw browser de toestemming om verbinding te maken met de servers van het sociale netwerk en om uw gebruiksgegevens door te geven aan deze exploitant van het sociaal netwerk, ongeacht of u al dan niet geabonneerd bent op zo’n sociaal netwerk.

Wij hebben geen enkele invloed op de aard of omvang van de gegevens die de sociale netwerken vervolgens kunnen verzamelen. Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling, over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de sociale netwerken en over uw rechten op privacy en de relevante configuratie-instellingen, verwijzen we u naar de privacyverklaringen van de respectieve sociale netwerken.

 

Links naar websites van derden

Bepaalde delen van deze Site kunnen links naar websites van derden bevatten. Hoewel we u die links gemakshalve aanbieden, wijzen we u erop dat wij geen enkele controle op die derden noch op hun websites hebben; bovendien passen die derden een ander privacybeleid toe op de gegevens die u bij het raadplegen van derde websites verstrekt. We raden u dan ook aan om het privacybeleid van alle websites aandachtig te lezen voordat u identificeerbare persoonlijke informatie verstrekt.

 

Bewaringstermijn

We bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig om de hoger beschreven doeleinden te bereiken of zolang de wet dit vereist.

Uw Persoonsgegevens worden in ieder geval binnen een termijn van tien jaar na het bereiken van die doeleinden gewist.

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens

Om een passend beveiligingsniveau van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen treffen wij technische en organisatorische maatregelen die in overeenstemming zijn met de standaardpraktijken van de sector. Niettemin vergt veiligheid inspanningen van alle betrokkenen. Wij raden u dan ook aan zelf inspanningen op dat vlak te leveren en passende beveiligingsmaatregelen te treffen. Gebruik meer bepaald sterke wachtwoorden en behandel eventuele gebruikersnamen en wachtwoorden vertrouwelijk.

Onze personeelsleden krijgen een opleiding in het correcte gebruik van vertrouwelijke gegevens.

Bij inbreuken ten aanzien van persoonsgegevens die de rechten en vrijheden van een natuurlijk persoon ernstig in het gedrang kunnen brengen, wordt de betreffende persoon daarvan persoonlijk op de hoogte gesteld; daarbij wordt de aard van de inbreuk op de persoonsgegevens in duidelijke en eenvoudige bewoordingen beschreven en wordt een contactpunt vermeld waar bijkomende informatie kan worden verkregen; tot slot worden ook de mogelijke gevolgen van de inbreuk en de maatregelen die de verwerkingsverantwoordelijke in dit verband treft of voorstelt toegelicht.

In voorkomend geval brengt de verwerkingsverantwoordelijke de toezichthoudende overheid, onverwijld en waar mogelijk niet meer dan 72 uur na er kennis van te hebben gekregen, op de hoogte van de inbreuk tenzij betreffende inbreuk geen risico’s voor de rechten en vrijheden van de betreffende personen met zich meebrengt.

 

Kinderen op de Site

De inhoud van deze Site is niet bestemd voor kinderen jonger dan 16 jaar. Wij verzamelen niet bewust informatie bij kinderen jonger dan 16 jaar. Meent u dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact op met onze klantendienst.

 

Uw rechten

U heeft het recht ons toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelden en verwerkten, ons om de eventuele rechtzetting of schrapping van onjuiste of niet-noodzakelijke persoonsgegevens te verzoeken, en om ons om een eventuele beperking van de verwerking te vragen. Ook heeft u het recht zich tegen de eventuele verwerking te verzetten en heeft u recht op overdraagbaarheid van de gegevens.

Neem om uw rechten uit te oefenen contact op met de klantendienst of oefen uw rechten via de klantenzone van onze internetsite uit.

Werd er geen gevolg gegeven aan uw verzoek, stuur ons dan een schriftelijke en ondertekende aanvraag met kopie van uw identiteitskaart of van een ander identificatiedocument dat aantoont dat u de gebruiker bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Stuur die documenten per e-mail naar plaintes@swde.be of per post naar: rue de la Concorde, 41 te 4800 Verviers ter attentie van onze functionaris voor gegevensbescherming.

We beantwoorden uw verzoek zo snel mogelijk en in ieder geval uiterlijk binnen een maand. Die termijn gaat in bij ontvangst door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van het schriftelijk verzoek en van alle nuttige en noodzakelijke elementen.

Indien van toepassing kunt u uw toestemming op elk ogenblik intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming die aan deze intrekking voorafging.

Als betrokken persoon heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (met name binnen de Lidstaat van de Europese Unie van uw gebruikelijke verblijfplaats, van uw werkplek of van de plaats van de inbreuk) als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de geldende regelgeving op het vlak van Persoonsgegevens.

 

Over cookies 

Op onze website gebruiken we verschillende cookies; die dienen niet alleen om de interactiviteit van de site maar ook van onze e-services te verbeteren.

Wat is een "cookie"?

Een cookie is een klein alfanumeriek tekstbestand dat de SWDE-server op de harde schijf van uw computer plaatst. Dat zorgt ervoor dat we u bij een volgend bezoek aan onze website herkennen.

Cookies zorgen voor een optimale werking van de site. Via de instellingen van uw browser kunt u die cookies weigeren en verwijderen. Dat kan uw surfervaring echter wel nadelig beïnvloeden.

Groep

Naam van het cookie

Doel

Bewaartermijn

SWDE

swdepass

Cookie dat het wachtwoord “onthoud mij” in de e-services registreert

1 jaar

SWDE

swdeusername

Cookie dat de gebruikersnaam in de e-services registreert

1 jaar

SWDE

Ume.logon.locale

Cookie dat de taal waarin op de e-services wordt aangemeld registreert

1 jaar

SWDE

has_js

Hiermee wordt bepaald of de browser javascript al dan niet aanvaardt

Sessie

Olark

hblid

 

Deze identificator wordt uitsluitend gebruikt om de bezoeker bij een volgend bezoek te herkennen

 2 jaar

Olark

olfsk

 

Opslag-identificator om de status van de chatsessie tussen de verschillende pagina’s te handhaven (bijvoorbeeld de berichtenhistoriek)

 

2 jaar

Olark

_ok

 

De meest recente Olark site-identificator (veiligheidsmaatregel)

 

1 dag

 

Olark

_okdetect

 

Informatie over het Olark-gebruik

 

1 dag

Olark

_oklv

 

Versie van het systeem dat Olark laadt (om het cachegeheugen te verbeteren)

 

1 dag

 

 

Cookies die het bezoekerspubliek meten

Om de site aan te passen aan de wensen van de bezoekers, meten we het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina’s en de activiteit van de bezoekers op de site evenals de frequentie waarmee ze terugkeren.

Wij meten de interacties ook met Google Maps; dit zijn kaarten die we op de site gebruiken om werven en incidenten op de SWDE-netten in beeld te brengen.

Google Analytics en Google Maps plaatsen volgende cookies:

 

Groep

Naam van het cookie

Doel

Bewaartermijn

Google Analytics

OTZ

Dit cookie wordt door Google Analytics aangemaakt om informatie over de websitetrafiek te verzamelen

30 dagen

Google Analytics

_ga

Dit cookie wordt aangemaakt door Analytics.js, en bewaart de identificator van de bezoeker doorheen zijn verschillende bezoeken

1 dag

Google Analytics

_gat

Dit cookie wordt aangemaakt door Analytics.js om volledig willekeurig aangemaakte identificatoren op te slaan en campagnes op te volgen

1 dag

Google Analytics

_gid

Dit cookie wordt aangemaakt door Analytics.js om volledig willekeurig aangemaakte identificatoren op te slaan en campagnes op te volgen

2 dagen

Google Map

APISID

 

Dit cookie van Google Maps meet het gebruik door de websitebezoeker van de kaarten en zijn interacties daarmee

2 jaar

Google Map

HSID

 

Dit cookie van Google Maps meet het gebruik door de websitebezoeker van de kaarten en zijn interacties daarmee

2 jaar

Google Map

NID

 

Dit cookie van Google Maps meet het gebruik door de websitebezoeker van de kaarten en zijn interacties daarmee

6 maanden

Google Map

SAPISID

 

Dit cookie van Google Maps meet het gebruik door de websitebezoeker van de kaarten en zijn interacties daarmee

2 jaar

Google Map

SID

 

Dit cookie van Google Maps meet het gebruik door de websitebezoeker van de kaarten en zijn interacties daarmee

2 jaar

Google Map

SSID

 

Dit cookie van Google Maps meet het gebruik door de websitebezoeker van de kaarten en zijn interacties daarmee

2 jaar

 

Wij verzamelen ook uw IP-adres om te bepalen vanuit welke stad/gemeente u aanmeldt. Dat IP-adres wordt na gebruik onmiddellijk geanonimiseerd. Dit betekent dat de SWDE op geen enkele manier via dit IP-adres bij de natuurlijke persoon kan uitkomen.
De SWDE bewaart de verzamelde persoonsgegevens (identificator van het cookie) 13 maanden. Deze gegevens worden niet overgemaakt aan derden, noch voor andere doeleinden aangewend.
U kunt de cookies en de statistische analyse van uw surfgegevens weigeren. 

 

Derdencookies om de interactiviteit van de site te verbeteren.

De SWDE-site maakt gebruik van bepaalde diensten die sites van derden aanbieden. Het gaat meer bepaald om:

 • Deelknoppen (twitter en facebook)
 • Tweetlijsten (Twitter)
 • Video’s die op de website worden getoond (youtube, dailymotion)
 • Geanimeerde voorstellingen (Prezi)

 

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij stelden een functionaris voor gegevensbescherming aan. Dit zijn zijn contactgegevens :

 • per post : SWDE Functionaris voor Gegevensbescherming, rue de la Concorde, 41, 4800 Verviers
 • per e-mail : dpo@swde.be

Voor al uw vragen rond de verwerking van uw persoonsgegevens en voor het uitoefenen van uw rechten onder de geldende nationale en Europese wetgeving inzake de bescherming van de persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

 

Datum van vankrachtwording en wijzigingen

Onderhavig beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd op 25 mei 2018 opgesteld en is sinds die datum van kracht. Wij behouden, volledig naar eigen goeddunken, ons het recht voor delen van onderhavig beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer op ieder ogenblik te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te schrappen. We raden u aan om deze pagina regelmatig te raadplegen en er kennis te nemen van de meest recente versie van dit Beleid inzake Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, aangezien uw gebruik van deze Website na publicatie van de wijzigingen aan onderhavig Beleid inzake de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer impliceert dat u deze wijzigingen heeft aanvaard.

 

Hartelijk dank alvast voor uw bezoek aan deze Website.

Dit Beleid inzake Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer werd op 18 juni 2018 bijgewerkt.