Onze waarden

 

De strategie van de Société wallonne des eaux is gebaseerd op een duidelijke visie, een nauwkeurig afgebakende missie en gedeelde waarden. We lichten onze waarden toe.

We kunnen onze missies en visie enkel realiseren als we ons verlaten op een geheel van waarden die aanvaard en gedeeld worden door het management en alle personeelsleden.

De waarden van de SWDE zijn terug te vinden in het woord “RESPECT”:

Respect : RR van Responsabilité (Verantwoordelijkheid)

Rekening houdend met ons statuut en onze missie, willen we een rol spelen in alle belangrijke uitdagingen van onze samenleving: ecologisch, economisch, sociaal en individueel. Onze medewerkers verantwoordelijkheidszin bijbrengen is een essentiële pijler van ons beleid. 

 

 

 

Respect : EE van (Protection de l’) Environnement (Milieu(bescherming))

We beschermen, verzamelen en verdelen een natuurlijke bron die essentieel en tegelijk kwetsbaar is en dat kan niet zonder oog te hebben voor duurzame ontwikkeling. Milieubehoud is dan ook een van onze belangrijkste aandachtspunten.
We trachten de milieu-impact van onze activiteiten te beperken door rationeel om te gaan met energie en natuurlijke rijkdommen, door de productie te controleren en afval te sorteren. En we controleren ook de impact van onze bouwwerken op de natuur, van de bouw tot de uitbating.

 

Respect : SS van Satisfaction du client (Klantentevredenheid)

Onze klanten continu bevoorraden met drinkwater, dat is de kern van onze opdracht.
We maken er een erezaak van om naar onze klanten te luisteren en hen, altijd en overal, een onberispelijke service te bieden. Dit vertaalt zich in een attent en beleefd onthaal en in aangepaste oplossingen voor iedereen.

 

 

Respect : PP van Performance (Prestaties)

We profileren ons als een publieke modelonderneming die perfect in staat is om de uitdagingen aan te gaan die de evolutie van de watersector meebrengt en kan terugvallen op een solide financiële structuur. In deze context willen we dag na dag bewijzen dat we in staat zijn om:

  • een dienstverlening aan te bieden die dicht bij de burgers staat;
  • continu kwaliteitsvolle diensten te verlenen;
  • een continue bevoorrading te garanderen;
  • de prijzen onder controle te houden.

 

Respect : EE van Esprit d’équipe (Teamspirit)

Solidariteit en samenwerking onder collega’s, dat is wat onze diensten zo efficiënt en effectief maakt. We moedigen hen aan om ervaringen en goede praktijken uit te wisselen. We laten ruimte voor persoonlijke en professionele ontplooiing door arbeidsomstandigheden te creëren waar communicatie, luisterbereidheid, initiatief en samenwerking centraal staan.

 

 

Respect : CC van Créativité (Creativiteit)

We creëren een omgeving waar de durf en verbeelding van onze medewerkers ongebreideld kunnen groeien zodat zij de stuwende kracht worden van dit streven naar continue vooruitgang.
We blijven oplettend en waakzaam om te anticiperen op de vele sociale, economische, technologische en ecologische ontwikkelingen die de toekomst van onze onderneming vorm zullen geven. Door deze toekomstgerichte houding kunnen we ons snel aanpassen aan de veranderingen die zich voordoen en gelijke tred houden met de vooruitgang.

 

Respect : TT van Transparence (Transparantie)

We zijn eerlijk en open. We laten ons leiden door ons streven om goed te communiceren met onze beheerder, onze gemeentelijke partners, onze buitenlandse partners, onze consumenten, onze leveranciers, onze vakbondsafvaardigingen en onze personeelsleden. Door volledige en nauwkeurige informatie te geven over onze werking, onze beweegredenen en onze praktijken kunnen we een vertrouwensrelatie opbouwen met al onze gesprekspartners en die versterken.