Over SWDE

Chapô

Onze ambitie : Water voor iedereen, vandaag en morgen !

banniere-tarif-racc

De waarden van de Société wallonne des eaux

4 waarden die ons elke dag opnieuw leiden bij het vervullen van onze opdracht en het nakomen van onze verbintenissen.

Prestaties

illus-swde-2022-01-29

Kwaliteitswater leveren aan bijna 2,5 miljoen mensen is een dagelijkse uitdaging die een sterk overheidsbedrijf met een solide financiële structuur vereist.

Creativiteit

illus-swde-2022-01-64

Zonder creativiteit is er geen innovatie. Wij moedigen ieders durf en verbeeldingskracht aan en zetten die in ten dienste van continue verbetering. We bevorderen de ontwikkeling van collectieve intelligentie en stimuleren een oplossingsgerichte houding.

Klantgerichtheid

illus-swde-2022-01-25

Wij bieden onze klanten een soepele, betrouwbare en consistente ervaring die verder reikt dan de garantie van bevoorrading met kwaliteitswater.

Vertrouwen

illus-swde-2022-02-60

Wij scheppen een klimaat dat bevorderlijk is voor efficiëntie, prestaties en welzijn. Vertrouwen is een noodzakelijke voorwaarde voor de overgang naar een cultuur waarin ieder zijn verantwoordelijkheid neemt.

 


 

Onze verbintenissen

Wij dragen de gedachte uit dat water een gemeenschappelijk goed is en geen handelswaar. Wij willen een globaal financieel evenwicht in stand houden door de kostprijs te laten betalen van de dienst die wij verlenen. Deze ambitie is gebaseerd op verschillende pijlers die wij op lange termijn willen handhaven.

 

1. De kwaliteit van het water: een prioriteit

Als actoren op het gebied van de volksgezondheid hebben wij de plicht drinkbaar leidingwater te leveren. Daarom zetten wij ons in om water van onberispelijke kwaliteit te leveren, met een conformiteitspercentage van meer dan 99% (volgens de Waalse conformiteitsnormen). Dit is een grote uitdaging gezien de hoeveelheid water die wij elk jaar produceren. 

icon-labo

Onze productie- en distributieteams worden ondersteund door wetenschappers en technici van ons laboratorium in Fleurus, dat 24 uur op 24 toezicht houdt en meer dan 30.000 stalen analyseert die elk jaar op elk punt van het net worden genomen. 

Diensten van ons laboratorium

 

2. Veiligstelling van de watervoorziening op het hele Waalse grondgebied

photo-terrain-securisation

De Waalse regering heeft ons opdracht gegeven om de uitvoering van het Schéma Régional des Ressources en Eau (gewestelijk programma voor de watervoorziening) te coördineren. Door die taak op ons te nemen, verbinden wij ons ertoe om, samen met onze partners, de waterbevoorrading van alle Walen op elk moment te garanderen, waar ze zich ook bevinden en ongeacht het seizoen.

Dit grootschalige programma omvat een twaalftal grote projecten die naar verwachting tegen 2027 voltooid zullen zijn.

Sinds eind 2019 hebben we er ons ook toe verbonden de beste manier te analyseren om te anticiperen en in te spelen op de specifieke waterbehoeften van landbouwers, die zeer gevoelig zijn voor terugkerende periodes van droogte, maar ook van industriebedrijven en professionals uit de toeristische sector. De demografische evolutie en de stedelijke ontwikkeling hebben gevolgen voor de activiteiten van deze twee sectoren.

 

3. Een klantendienst van kwaliteit  

Op ons distributienet zijn meer dan 1.000.000 meters aangesloten. Achter elke meter bevinden zich een klant en meerdere verbruikers. Hun tevredenheid is onze roeping.

Om uw tevredenheid te verzekeren, doen wij - naast de kwaliteit van het geleverde water - al het mogelijke om een statische druk van 2 tot 10 bar aan de meter te garanderen, evenals een aanvaardbaar debiet van minstens 300 liter per uur.
 

icon-call-center

Bij problemen zijn onze technische teams 24 uur op 24, 7 dagen op 7, 365 dagen per jaar beschikbaar. Buiten de diensturen, in het weekend en op feestdagen komen zij tussenbeide naargelang van de ernst en de urgentie van het probleem.

087/87 87 89

 

4. Toegankelijk tarief 

Wij verbinden ons ertoe ervoor te zorgen dat het gedeelte van de waterfactuur dat verband houdt met de productie en distributie van drinkbaar water (reële kostprijs van de distributie - RKD) niet meer bedraagt dan 0,7% van het gemiddelde inkomen van de Waalse huishoudens.

icon-facture-swde

Het is ons gelukt om tussen september 2014 en december 2022 de RKD niet te verhogen. 

 

Toelichting bij uw waterfactuur

 


 

 De geschiedenis van de Société wallonne des eaux

De Société wallonne des eaux (SWDE) is een autonoom overheidsbedrijf, opgericht in de vorm van een coöperatieve vennootschap.

Haar openbaredienstactiviteiten zijn vastgelegd in het Waterwetboek en betreffen hoofdzakelijk drie domeinen:

 • waterproductie (winnen, oppompen en drinkbaar maken) 
 • distributie van drinkbaar water via leidingen 
 • bescherming van voor menselijke consumptie bestemde watervoorraden 

De maatschappelijke zetel van de SWDE bevindt zich in Verviers.
 

Onze wortels

De cholera-epidemieën speelden een doorslaggevende rol. De waterdistributie kadert in een uitgebreid programma inzake publieke hygiëne (afvoer van afvalwater, afbraak van ongezonde wijken enz.).
 

Het consumptiegedrag van de Belgen

19e eeuw → jaren 2000

illus-swde-2022-01-62

Halverwege de 19e eeuw verschenen de eerste leidingwatersystemen.

Geleidelijk aan werd de infrastructuur ontwikkeld en begonnen de steden een eigen waterdienst te krijgen.

In 1913 richtte de staat de NMDW (Nationale Maatschappij Der Waterleidingen) op om gemeenten met beperkte middelen te helpen.

In de loop der jaren legde ons land geleidelijk aan waterdistributienetten aan en werden productie-installaties (bv. stuwdammen) gebouwd.

In 1986 werd het waterbeleid toevertrouwd aan de gewesten. De NMDW werd opgesplitst in twee delen. In Vlaanderen werd de VMW (Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening) opgericht. In het zuiden van het land richtte het Waalse Gewest de Société wallonne des distributions d’eau op.

2001 →

illus-swde-2021-elements-96

Begin 2001 werd de naam ingekort tot SWDE (Société wallonne des eaux). Deze nieuwe naam ging gepaard met een statuutwijziging, waardoor de SWDE een autonoom overheidsbedrijf werd. Wij zijn aan het Gewest gebonden via een beheercontract dat periodiek kan worden verlengd.

Vandaag zijn wij het grootste drinkwaterproductie- en -distributiebedrijf in Wallonië. Ons distributienet strekt zich uit over 40.000 km. Het bestrijkt bijna 200 gemeenten en telt meer dan een miljoen aansluitingen. Wij voorzien bijna 2,5 miljoen consumenten van drinkbaar water, d.w.z. meer dan 70% van de Waalse bevolking.

 


 

 Bestuur

Ons bestuur is in de eerste plaats gebaseerd op ons organisch decreet en onze statuten en daarnaast op de Waalse bestuurswetgeving.

Wij hebben kennisgenomen van de aanbevelingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de Europese Unie, de Belgische Staat en de Belgische Corporate Governance Code.

Dit heeft ons geholpen om, met het oog op transparantie en geheel in lijn met onze waarden van prestaties, klantentevredenheid, creativiteit en vertrouwen, een Corporate Governance bedrijfscharter op te stellen.
 

De belangrijkste kenmerken van ons bestuursmodel zijn:  

 • een Raad van Bestuur die het algemene beleid en de strategie bepaalt en toezicht houdt op het operationele beheer;
 • de oprichting, door de Raad van Bestuur, van een Auditcomité, een Beloningscomité en een Strategisch comité
 • een Directiecomité dat verantwoordelijk is voor het operationele beheer.

Dit betekent dat onze activiteiten worden uitgevoerd door onze leidinggevenden en medewerkers, onder leiding van de Directieraad, met de strategische ondersteuning en het actieve toezicht van de Raad van Bestuur.  
 


 

Juridische  

SWDE is een autonoom overheidsbedrijf en is opgericht in de vorm van een coöperatieve vennootschap. De Waalse overheid en het Waterwetboek bepalen en organiseren de wettelijke regels en voorwaarden waaraan de SWDE moet voldoen om haar activiteiten uit te voeren.

Ons aandeelhouderschap is openbaar en bestaat hoofdzakelijk uit gemeenten. Wij zijn echter geen intercommunale

Ons maatschappelijk kapitaal bestaat uit 207 gemeenten, 10 intercommunales, 4 Waalse provincies, het Waalse Gewest en de Société Publique de Gestion de l’Eau.
 

icon-conseil-2


Wij leveren water aan ongeveer 2.500.000 inwoners en hebben bijna 1.100.000 klanten.


 

Interne structuur

organigramme-nouvelle-organisation_v2_hd1

Om onze verbintenissen na te komen en onze doelstellingen van openbare dienstverlening te bereiken, hebben wij een specifieke structuur opgezet in de vorm van een coöperatieve vennootschap, gebonden aan het Waalse Gewest via een beheercontract.

Ons maatschappelijk kapitaal bestaat uit 207 gemeenten, 12 intercommunales, 4 Waalse provincies, het Waalse Gewest en de Société Publique de Gestion de l'Eau.

Onze interne structuur is opgebouwd rond verschillende processen:

 • Inkoop
 • Audit
 • Klanten
 • Communicatie
 • Technische coördinatie
 • Milieu
 • Exploitatie
 • Financiën
 • Investeringen
 • Onderhoud
 • Waterkwaliteit
 • HR
 • Veiligheid en welzijn
 • Strategie en innovatie
 • Ondersteuning Directieraad

 

icon-conseil-2


Interessant feit: Wij leveren water aan ongeveer 2.500.000 inwoners en hebben bijna 1.100.000 klanten.