Beleid inzake Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer

Chapô

We vragen u om dit Privacybeleid zorgvuldig door te lezen en kennis te nemen van de inhoud ervan.

banniere-vie-privee
Inhoud

Inleiding

De Société wallonne des eaux (SWDE), (hierna 'Wij/We' en 'Ons/Onze') ziet toe op het respect voor de privacy en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Ze voldoet daarbij aan de Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of 'GDPR') en de nationale wetgeving (wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens).

Dit Privacybeleid is opgesteld om u te informeren over de persoonsgegevens die de Société wallonne des eaux verzamelt over haar gebruikers, via de Website of via andere kanalen (bijvoorbeeld via schriftelijke of telefonische reacties van de betrokkenen).

In dit Privacybeleid wordt uiteengezet welke persoonsgegevens Wij verwerken, hoe We dat doen, op welke basis en voor welke doeleinden We uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken, beschermen en delen, wat de duur van de verwerking is en in welke mate u controle over die gegevens kunt uitoefenen.

We vragen u om dit Privacybeleid zorgvuldig door te lezen en kennis te nemen van de inhoud ervan. Toekomstige wijzigingen van dit Privacybeleid kunnen niet worden uitgesloten. Wij vragen u daarom het Privacybeleid van tijd tot tijd te herlezen om op de hoogte te blijven van dergelijke wijzigingen.

Dit Privacybeleid is van toepassing op elke abonnee of gebruiker (natuurlijke persoon) en op klanten, voor zover die eveneens natuurlijke personen zijn, en in het algemeen op alle personen die in contact komen met de SWDE. (hierna 'U' en 'Uw'). Het is ook van toepassing tijdens bezoeken aan Onze kantoren, huisbezoeken van Onze medewerkers en bezoeken aan Onze websites.

 

Definities

Voor de toepassing van dit Privacybeleid hebben de volgende begrippen de betekenis zoals is bepaald in de tekst van de Algemene verordening gegevensbescherming:

Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('de betrokkene'). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

'Verwerking': een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

'Verwerkingsverantwoordelijke': een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is de Société wallonne des eaux (SWDE), een burgerlijke vennootschap van publiek recht in de vorm van een coöperatieve vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4800 VERVIERS (België), rue de la Concorde 41, en die ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0230.132.005.

 

Wettelijke basis

Het gebruik van persoonsgegevens is gebaseerd op het Waterwetboek.

Het gebruik van persoonsgegevens kan ook gebaseerd zijn op uw toestemming, die U Ons naar eigen keuze geeft wanneer U Ons vrijwillig informatie verstrekt. 

 

Categorieën van verzamelde en verwerkte persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonlijke informatie (hierna 'Persoonsgegevens') over Onze gebruikers op de volgende manieren:

 • Doordat U op bepaalde pagina's van de Website de keuze maakt om informatie in te voeren en te versturen. Informatie met een sterretje (*) moet verplicht aan Ons worden verstrekt, zodat Wij de verwerkingen voor de hieronder beschreven doeleinden kunnen uitvoeren. De persoonsgegevens die We rechtstreeks van U verzamelen, omvatten Uw voor- en achternaam, geboortedatum, postadres, e-mailadres, gsm-telefoonnummer of een ander nummer, een eventueel btw-nummer, bankrekeningnummer of andere informatie of contactgegevens die U aan Ons verstrekt. Wij vragen mogelijk ook naar Uw opmerkingen, suggesties of andere informatie met betrekking tot de Website, Onze producten of diensten of Ons bedrijf.
 • Via het CertiBEAU-certificaat, dat sinds 1 juni 2021 verplicht is voor alle nieuwe gebouwen, wordt afgeleverd door een erkende certificeerder en dat U aan Ons moet voorleggen voordat Uw nieuwe gebouw in gebruik wordt genomen.
 • Via de formulieren die U invult.
 • Via de informatie die U telefonisch verstrekt.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien dat noodzakelijk is voor specifieke doeleinden.

Zo zullen Wij Uw persoonsgegevens gebruiken:

 • om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen (in ruime zin) waaraan Wij onderworpen zijn;
 • om Onze relatie met U te beheren;
 • om te reageren op de verzoeken die U rechtstreeks aan Ons richt;
 • om Uw gebruik van de Website te beheren;
 • om U gratis aanvullende diensten aan te bieden (zoals domiciliëring, dematerialisatie);
 • om Uw facturen te beheren;
 • om de tussenkomsten van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn te beheren;
 • om schuldvorderingen te innen. In het geval van invorderingsdossiers gaat het om de gegevens die nodig zijn om vorderingen te innen, zo nodig via een insolventieprocedure of een gerechtelijke procedure. In overeenstemming met artikel D.232. (Milieuwetboek Boek 2. — Waterwetboek ). "In geval van niet-nakoming van de verplichtingen, en meer bepaald in geval van niet-betaling binnen de voorgeschreven termijn van de sommen  die op basis van de in artikel 230 bedoelde voorschotten en facturen aan de verdeler verschuldigd zijn, gaat deze laatste met alle rechtsmiddelen over tot de invordering van zijn schuldvordering ten laste van de gebruikers en, in voorkomend geval, van de abonnee zoals bedoeld in artikel 233";
 • Het is verboden om bepaalde gevoelige gegevens, zoals over de gezondheidstoestand van de betrokken persoon, te verwerken. Het is echter wel toegestaan om in de databank gegevens op te nemen over personen die thuis worden gedialyseerd en bijgevolg met voorrang moeten worden ingelicht in geval van een onderbreking van de watervoorziening. Het gaat immers om bescherming van de vitale belangen van personen die thuis een dialyse ondergaan.

Wij kunnen de persoonsgegevens die U verstrekt, combineren met andere gegevens over U die Wij voor dezelfde doeleinden uit andere bronnen hebben verkregen, ook als U Ons deze informatie op andere plaatsen of via andere middelen, zoals op andere websites, hebt verstrekt. Daarbij kan het gaan om de volgende bronnen:

 • De c.v.b.a. ORES via het platform 'Connect My Home'. Op vraag van de klanten en door de krachten met andere operatoren te bundelen synchroniseert ORES alle fluïdum- (elektriciteit, gas, water), kabel- en telecomaansluitingen voor nieuwbouw en brengt die op één enkele dag tot stand.

Wij zullen Uw persoonsgegevens niet gebruiken voor nieuwe doeleinden die op dit moment nog niet in dit Privacybeleid worden vermeld, behalve op basis van een toepasselijke wettelijke toestemming of Uw eigen toestemming. In ieder geval zullen Wij U, voordat Wij Uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken, op de hoogte brengen van de wijzigingen in dit Privacybeleid. In het geval van op toestemming gebaseerde activiteiten zullen Wij Uw persoonsgegevens niet voor nieuwe doeleinden verwerken voordat Wij eerst Uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen.

 

Gevoelige persoonsgegevens 

Wij verzamelen of verwerken geen enkele bijzondere categorie van persoonsgegevens over U, tenzij U dergelijke gegevens uitdrukkelijk aan Ons hebt verstrekt. De bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden 'gevoelige' persoonsgegevens genoemd en betreffen informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon eenduidig te kunnen identificeren, gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid, verdenkingen, het plegen of vermoedelijk plegen van een strafbaar feit, strafrechtelijke of administratieve vervolgingen of veroordelingen.

 

Verwerking van persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden

Wij zullen Uw persoonsgegevens niet verwerken voor marketingdoeleinden zonder Uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Tenzij de geldende wetgeving dit toestaat maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, noch van profilering. In voorkomend geval stellen wij u in kennis van de logica die aan de beslissing ten grondslag ligt en van het belang en de gevolgen van die verwerking voor u.

 

Overdracht van persoonsgegevens aan derden

Wij zullen Uw persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen en de persoonsgegevens niet openbaar maken, tenzij dergelijke overdrachten (i) gebaseerd zijn op Uw uitdrukkelijke toestemming, (ii) noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract tussen U en Ons, of (iii) toegestaan of verplicht zijn door de wet of door een bevel van een overheidsinstantie of gerechtelijke autoriteit.

Wij geven Uw persoonsgegevens door aan de volgende ontvangers:

 • Incassobedrijf
 • Postbedrijf
 • Callcenter
 • Drukkerij
 • Bedrijf belast met het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken
 • Het Waals Gewest (Ministerie van Huisvesting), overeenkomstig het besluit van de Waalse regering van 19 januari 2022 betreffende de vaststelling en het beheer van gegevens over het minimale water- en elektriciteitsverbruik dat kan worden beschouwd als een onbewoonde woning krachtens artikel 80, 3°, van de Waalse code voor duurzame huisvesting, de SWDE moet elk jaar aan de aangesloten gemeenten de lijst meedelen van de op het grondgebied van de betrokken gemeente aanwezige woningen waarvan het waterverbruik lager is dan het door de regering vastgestelde jaarlijkse minimumverbruik, momenteel 15 m3. Deze lijst vermeldt: het adres van de woning en het waterverbruik over een periode van ten minste twaalf opeenvolgende maanden, hetzij bepaald op basis van een meteropname en meternummers, hetzij geschat op basis van de beschikbare meterstanden.
 • Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (consumenten die in aanmerking komen voor sociale bijstand, kunnen voor de betaling van hun waterfacturen een financiële tegemoetkoming krijgen. Die tegemoetkoming is gebaseerd op een financieel mechanisme dat bekend staat als het 'Sociaal Waterfonds'. Dat mechanisme wordt bepaald in artikel 234 tot en met 251 van het Milieuwetboek, Boek 2. — Waterwetboek).
 • Société publique de gestion de l’eau (S.P.G.E.), met name in het kader van het openbaar beheer van de autonome sanering, overeenkomstig het op 12 mei 2021 tussen SPGE en SWDE gesloten kaderprotocol voor de verwerking van gegevens. 
 • Overheidsdiensten / overheidsinstellingen.

Wanneer Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte die volgens de Europese Commissie geen passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens bieden, zullen Wij ervoor zorgen dat passende maatregelen worden genomen overeenkomstig de toepasselijke nationale en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Gebruik van de dienst ‘itsme’

Voor het gebruik van de dienst ‘itsme’ is het noodzakelijk dat Uw Rijksregisternummer wordt verzameld. Dat nummer zal voor geen enkel ander doel worden gebruikt en zal aan het einde van elk gebruik van itsme worden verwijderd. De SWDE is niet zinnens om RR-nummers of kopieën van  de  voor- en  achterzijde van identiteitskaarten op te slaan. 
 

Delen op sociale media

Wij gebruiken een social plug-in, zodat U informatie van de Website via de knoppen 'Delen' kunt delen op Twitter en Youtube.

Om redenen van gegevensbescherming hebben Wij bewust geweigerd op Onze Website directe plug-ins voor sociale media te gebruiken. In plaats daarvan gebruiken Wij een alternatieve technische oplossing, waarbij U kunt beslissen of en wanneer U gegevens wilt doorgeven aan aanbieders van sociale media. Wanneer U de Website bezoekt, worden de gegevens dus nooit automatisch aan sociale media doorgegeven. Alleen wanneer U zelf op de betreffende knop klikt, maakt Uw browser verbinding met de servers van het sociale netwerk in kwestie, d.w.z. door op de items te klikken en vervolgens op het pictogram van het sociale netwerk. Dat geeft aan dat U ermee instemt dat Uw browser verbinding maakt met de servers van het sociale netwerk en gebruiksgegevens verzendt naar de exploitant van dat sociale netwerk, ongeacht of U een abonnee bent van een dergelijk sociaal netwerk.

Wij hebben geen enkele invloed op de aard of omvang van de gegevens die sociale media vervolgens kunnen verzamelen. Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verwerking en het gebruik van gegevens door sociale media, Uw privacyrechten en de relevante configuratie-instellingen verwijzen Wij U naar de privacyverklaringen van de respectieve sociale media.

 

Links naar websites van derden

Bepaalde delen van deze Site kunnen links bevatten naar websites van derden. Hoewel deze links voor Uw gemak worden aangeboden, wijzen Wij U erop dat Wij geen enkele controle hebben over derden of hun websites, en dat die derden een ander privacybeleid hebben, dat van toepassing is op de informatie die U verstrekt wanneer U die websites van derden bezoekt. Wij raden U aan om het privacybeleid van alle websites zorgvuldig te lezen voordat U persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt.

 

Opslagduur

Wij bewaren Uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te verwezenlijken of zoals is vereist door de wet.

In ieder geval zullen Uw persoonsgegevens binnen tien jaar na het bereiken van de doeleinden worden gewist.

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens

In overeenstemming met de standaardpraktijken in de sector gebruiken Wij technische en organisatorische maatregelen om een passend niveau van beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Niettemin vereist veiligheid inspanningen van alle betrokken actoren. Wij moedigen U dan ook aan om bij te dragen tot die inspanningen door zelf passende veiligheidsmaatregelen te nemen, vooral door sterke wachtwoorden te gebruiken en alle gebruikersnamen en wachtwoorden (indien van toepassing) vertrouwelijk te houden.

Ons personeel krijgt een opleiding in het correcte gebruik van vertrouwelijke gegevens.

In geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens die waarschijnlijk een hoog risico meebrengen voor de rechten en vrijheden van een persoon, wordt dat persoonlijk aan de betrokkene meegedeeld. Daarbij wordt de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens duidelijk en eenvoudig omschreven en wordt een contactpunt vermeld waar verdere informatie kan worden verkregen. Daarnaast worden de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk meegedeeld evenals de maatregelen die de verwerkingsverantwoordelijke in dat verband heeft genomen of voorgesteld.

In dat geval brengt de verwerkingsverantwoordelijke de gegevensbeschermingsautoriteit zo spoedig mogelijk, en indien mogelijk uiterlijk 72 uur nadat hij van de inbreuk kennis heeft genomen, op de hoogte van de betreffende inbreuk, tenzij de inbreuk waarschijnlijk geen risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen inhoudt.

 

Kinderen op de Website

De inhoud van deze Website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. Wij verzamelen niet bewust informatie van kinderen jonger dan 16 jaar. Als U denkt dat Uw kind Ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact op met de klantendienst.

 

Uw rechten

U hebt het recht Ons toegang te vragen tot Uw persoonsgegevens die  door Ons zijn verzameld en verwerkt, en te verzoeken om rectificatie of wissing (indien van toepassing) van Uw persoonsgegevens indien ze onjuist of onnodig zijn, alsmede om beperking van de verwerking (indien van toepassing). U hebt tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (indien van toepassing) en het recht op gegevensoverdraagbaarheid (indien van toepassing).

Om Uw rechten uit te oefenen kunt U contact opnemen met de klantendienst of Uw rechten uitoefenen via de klantenzone van Onze Website.

Indien niet aan Uw verzoek is voldaan, kunt U Ons een schriftelijk een ondertekend verzoek sturen, met een kopie van Uw identiteitskaart of een ander identiteitsbewijs waaruit blijkt dat U de gebruiker bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, naar het e-mailadres plaintes@swde.be of schriftelijk naar het volgende postadres: rue de la Concorde 41, 4800 te Verviers, ter attentie van Onze functionaris voor gegevensbescherming.

Wij zullen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand op Uw verzoek reageren. Deze termijn gaat in nadat de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking het schriftelijke verzoek en alle nuttige en noodzakelijke informatie heeft ontvangen.

In voorkomend geval hebt U het recht Uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan die intrekking.

Als betrokkene hebt U het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (met name in de EU-lidstaat van Uw gewoonlijke verblijfplaats, de plaats waar U werkt of de plaats van de inbreuk) indien U van mening bent dat de verwerking van Uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke regelgeving inzake persoonsgegevens.
 

Over cookies 

Wij gebruiken verschillende cookies op Onze Website om zowel de interactiviteit van de Website als  Onze e-Services te verbeteren.

Wat is een "cookie"?

Een cookie is een klein tekstbestand in alfanumeriek formaat dat door de server van de SWDE op Uw harde schijf wordt geplaatst. In het algemeen stellen cookies Ons in staat U te herkennen bij Uw volgende bezoek aan Onze Website.

Op de Website van de SWDE worden drie soorten cookies geplaatst:

1. Interne cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Website

Die cookies zorgen ervoor dat de Website optimaal kan functioneren. U kunt hiertegen bezwaar maken en ze verwijderen via Uw browserinstellingen. Er bestaat echter een risico dat het bezoeken van de Website minder vlot verloopt.

Naam van het cookie Bewaartermijn
LANGUAGE 1 jaar
Slaat de taalvoorkeuren van de bezoeker op
SSESS 1 maand
Sessiecookie (voor verbonden gebruikers)
Dismissible_message_bar 13 maanden
Onthoudt of de gebruiker een waarschuwingsbericht heeft gesloten.
OptanonAlertBoxClosed 13 maanden
Slaat de cookievoorkeuren van de bezoeker op (Cookiepro).
OptanonConsent 13 maanden
Slaat de cookievoorkeuren van de bezoeker op (Cookiepro).
swdepass 1 jaar
Cookie gebruikt om het ‘Onthoud mij-wachtwoord’ in de E-services op te slaan.
swdeusername 1 jaar
Cookie gebruikt om de gebruikersnaam in de E-services op te slaan.
Ume.logon.locale 1 jaar
CCookie gebruikt om de taal van de verbinding in de E-services op te slaan.


2. Cookies voor publieksmeting

GOOGLE ANALYTICS

Om de Website af te stemmen op de behoeften van Onze bezoekers meten We het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina's, de activiteit van bezoekers op de Website en de frequentie waarmee ze terugkeren. Google Analytics is het statistische instrument dat door SWDE wordt gebruikt.

Deze cookies, eigendom van Google Analytics, verzamelen Uw IP-adres om de stad/locatie te bepalen vanwaaruit U verbinding maakt. Na gebruik van deze cookies zal Google Analytics Uw IP-adres anonimiseren. Er wordt geen informatie in verband met die cookies aan andere derden doorgegeven of voor andere doeleinden gebruikt.

U kunt Uw voorkeuren voor deze cookies via Onze cookiemanager beheren. U kunt er ook voor kiezen om cookies en statistische analyse van Uw navigatiegegevens meer algemeen te weigeren via de hier beschikbare opt-outprocedure: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Naam van het cookie Bewaartermijn
_GA, _GID 2 jaaren, 24 uren
Onderscheidt bezoekers door hun een willekeurig gegenereerd nummer toe te kennen als identificatiecode.
_GAT, __UTMT 1 minuut, 10 minuten
Vermindert het laadniveau door het identificeren van de browser.
__UTMA, __UTMB 2 jaar na de laatste update, 30 minuten na de laatste update

Onderscheidt de bezoekers en sessies. Elke keer wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden, worden ze bijgewerkt.

De __utma-cookie wordt eveneens gebruikt om statistieken over nieuwe en terugkerende bezoekers te berekenen.
__UTMZ 6 maanden na de laatste update
Slaat de verkeersbron of campagne op die uitlegt hoe de bezoeker de Website heeft bereikt. Elke keer wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden, wordt deze cookie bijgewerkt.
__UTMC Sessie
De cookie is ontworpen om interoperabiliteit mogelijk te maken met de oudere versie van de Google Analytics-code, die bekend is onder de naam Urchin.


HOTJAR

De SWDE gebruikt Hotjar ook om mogelijke ergonomische problemen op te sporen, de behoeften van bezoekers beter te begrijpen en de browse-ervaring te optimaliseren. Met dit hulpmiddel kunnen tevens enquêtes en peilingen online worden gezet die de bezoekers naar keuze al dan niet kunnen invullen. Deze cookies, eigendom van Hotjar, zullen geen persoonsgegevens van bezoekers verzamelen, met uitzondering van enquêtes en polls waarbij bezoekers eventueel toestemming kunnen geven voor het verzamelen van persoonsgegevens.

Afgezien van Uw voorafgaande toestemming kunt U er ook voor kiezen om cookies en statistische analyses van Uw navigatiegegevens meer algemeen te weigeren via de opt-outprocedure die beschikbaar is via deze link:
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Als U toestemming geeft, kan Hotjar de volgende cookies gebruiken:

Naam van het cookie Bewaartermijn
_GAEXP 71 dagen
Google Analytics gebruikt deze cookie om vast te stellen of bezoekers aan zijn marketingervaringen deelnemen.
_GCL_AU 3 maanden
Deze cookie wordt door Google AdSense gebruikt om de doeltreffendheid te meten van advertenties op de websites die gebruikmaken van zijn diensten.
AJS_ANONYMOUS_ID 1 jaar

De verzamelde informatie wordt gebruikt om te bepalen of een bezoeker de website eerder heeft bezocht en om bezoeken te tellen.

AJD_GROUP_ID 1 jaar
Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen of een bezoeker is ingelogd en om bezoeken van verschillende bezoekers van websites samen te brengen.
AJS_VISITOR_ID 1 jaar
Verzameling van gegevens over het gebruik van de websites (doelgroep/reclame).
AMPLITUDE_ID 10 jaren
Deze cookie gebruikt een systeem van drie identificatoren om bezoekers te volgen: de identificatiecode van het apparaat, de identificatiecode van de bezoeker en de identificatiecode van de Amplitude-cookie. Eerst verzamelt de Amplitude-cookie het apparaat-ID en het bezoekers-ID, en daarna genereert de cookie een Amplitude-ID, dat wordt gebruikt om unieke bezoekers op het hele platform te volgen. De identificatiecode van de Amplitude-cookie slaat alle gebeurtenissen op (interacties met de inhoud) die door anonieme bezoekers worden gerealiseerd.
_HSSRC , _HSTC, HSFIRSTVISIT, HUBSPOTUTK, MESSAGE UTK 13 maanden
Deze HubSpot-cookies worden door Hotjar geplaatst om de bezoeken van de bezoeker op de websites te volgen en de identiteit van de bezoeker vast te leggen. De utk-cookie wordt ook gebruikt om bezoekers te herkennen die via een chatflowtool chatten.
INTERCOM-* 9 maanden
Deze door Intercom geconfigureerde cookie wordt door Hotjar geplaatst voor zijn realtime chatsysteem. Deze cookie maakt het mogelijk om informatie over bezoekers op een anonieme manier op te slaan.
MP_*, MP_HJ_MIXPANEL 1 jaar
Deze Mixpanel-cookie wordt door Hotjar geplaatst om de bezoeker te volgen en informatie te verzamelen over de manier waarop hij de Website gebruikt.
_FBP 3 maanden
Deze Facebook-cookie wordt door Hotjar geplaatst om een reeks advertentieproducten aan te bieden, zoals realtime aanbiedingen van externe adverteerders.

3. Cookies om de interactiviteit van de Website te verbeteren

De Website van de SWDE maakt gebruik van diensten van derden om de interactiviteit van haar Website te verbeteren.

De cookies worden rechtstreeks door de diensten van derden geplaatst. Bij Uw eerste bezoek zal U gevraagd worden of U al dan niet akkoord gaat met het gebruik van deze cookies. De cookies zullen alleen op Uw apparaat worden geplaatst als U ze accepteert. U kunt Uw voorkeuren op elk moment instellen via de cookiemanager die beschikbaar is in het menu onderaan op de pagina.
 

YOUTUBE

YouTube kan de volgende cookies opslaan van elke bezoeker die een ingesloten video op een webpagina bekijkt:

Naam van het cookie Bewaartermijn
CONSENT 20 jaren
Registreert of de bezoekers cookies accepteren die door de dienst worden gebruikt.
_GA 2 jaren
Analytische cookie gebruikt door YouTube om statistieken te verkrijgen over de manier waarop de bezoekers Onze Website gebruiken.
APISID, ENABLEDAPPS.UPLOADER, HSID, LOGIN_INFO, SAPISID, SID, SSID, GEUP, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC 2 jaren / 1 maand / 2 jaren / 2 jaren / 2 jaren / 2 jaren / 2 jaren / 13 maanden / 2 jaren / 6 maanden

Een reeks cookies die door YouTube worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gedrag van bezoekers met betrekking tot de ingesloten video's.

GOOGLE RECAPTCHA

De dienst Google reCAPTCHA, eigendom van Google, wordt gebruikt om Onze Website te beschermen tegen spam en onrechtmatig verkeer. Het plaatsen van deze cookies op Uw apparaat hangt af van Uw voorafgaande toestemming. Voor meer informatie kunt U terecht op de website https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl.

Als U toestemming geeft, kunnen de hieronder genoemde cookies in Uw browser worden opgeslagen:

Naam van het cookie Bewaartermijn
_ga et _gid 2 jaaren / 24 uren
Analytische cookies die door Google-diensten worden gebruikt via Google reCAPTCHA om bezoekers te onderscheiden en statistische gegevens te genereren.
1P_JAR, AID, TAID, PAIDCONTENT 13 maanden / 18 maanden / 14 dagen / 2 maanden
Advertentiecookies die door Google-diensten worden gebruikt via Google reCAPTCHA om het gedrag van bezoekers te volgen en gerichte reclame aan te bieden.
S, SSID, SNID, SID, SIDCC, SAPISID, NID, HSID, OGP, OGPC, CGIC, PL_GACID, WMC, OTZ, DV Sessie / 2 jaren / 1 jaar / 2 jaren / 15 maanden / 2 jaren / 27 maanden / 2 jaren / 6 maanden / 6 maanden

Prestatiecookie die door Google wordt gebruikt om informatie op te slaan, zoals de voorkeuren van bezoekers, en om de functionaliteit van de reCAPTCHA-module van Google op websites te meten.

CONSENT 20 jaren
Prestatiecookie die door Google wordt gebruikt om te registreren of bezoekers de door zijn diensten gebruikte cookies accepteren.

 

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld met wie U contact kunt opnemen:

 • per post : Functionaris voor Gegevensbescherming van de SWDE, rue de la Concorde, 41, 4800 Verviers
 • per e-mail : dpo@swde.be

U kunt contact opnemen met Onze functionaris voor gegevensbescherming voor alle vragen over de verwerking van Uw persoonsgegevens en de uitoefening van Uw rechten op grond van de toepasselijke nationale en Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 

Ingangsdatum en wijzigingen

Dit privacybeleid werd opgesteld op en is van kracht vanaf 25 mei 2018. Wij behouden Ons het recht voor om naar eigen goeddunken delen van dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. We raden U aan om deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente versie van dit Privacybeleid, aangezien Uw gebruik van deze Website na het publiceren van wijzigingen aan dit Privacybeleid inhoudt dat U deze wijzigingen aanvaardt.

Bedankt voor Uw bezoek aan deze Website.

 

Dit privacybeleid is bijgewerkt op 8 december 2023.